لورامید
كونات فتی اسید دی اتانول آمید بعنوان یكی از اجزای سازنده در مایعات ظرفشوئی، دستشویی، شامپوهای بدن و سر و صابون های مایع وصنایع مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ـكوكونات فتی اسید دی اتانول آمید مایع ویسكوز زرد كمرنگی است كه در گروه مواد فعال سطحی غیریونی یانانیونیك قرار دارد. به این معنی که بخش آبگریز این ماده در پی هاش رایج فرآورده های آرایشی و بهداشتی، فاقد بار الكتریكی است.
ـ این ماده به عنوان پایدار كننده و افزایش دهنده كف،تامین كننده گرانروی بویژه در مورد شامپوها،بهبود حالت پذیری مو،كاهش میزان تحریكات در ساخت مایعات مصرف می‌شود.

No comment

دیدگاهتان را بنویسید